استقرار نظام بهای تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی در سازمان
هدف، استقرار نظام در سازمان است و نه اجرای یک پروژه موقتی.
هر نظامی دارای سه رکن اصلی می باشد که عبارتند از:
 فرایند
 ساختار
 ابزار
بنابراین استقرار نظام، به این معناست که ابتدا فرایندهای مورد نیاز برای سازمان طراحی شوند و سپس ساختار مناسب جهت انجام فرایندها طراحی گردد. اجرای بهای تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی بدون ابزارهای نرم افزاری ممکن نیست. لذا ابزارهای نرم افزاری مورد نیاز باید تامین، نصب و راه اندازی گردند.
الزامات قانونی استقرار نظام
 جزء ۲ بند ب تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱
 جزء ۲ بند ب تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۲
 مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور
 ماده ۲۱۹ قانون بر نامه پنجم توسعهکشور
 بند ۳۲ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه پنجم
 بند ۱۰ سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در اصلاح الگوی مصرف
 ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
 دستورالعمل بودجه ریزی عملیاتی پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
 برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳
 دستورالعمل هزینه یابی پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴
 دستورالعمل هزینه یابی پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵
 دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی عملیاتی پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶


تصویر کلّی مراحل و گام‌های استقرار نظام
۱ مرحله اول: نصب و پیکربندی اولیه ماژول های نرم افزار
۱-۱ نصب ماژول محاسبه بهای تمام شده پیشگامان
۱-۲ نصب ماژول یکپارچه سازی اطلاعات پیشگامان
۱-۳ پیکربندی اولیه ماژول یکپارچه سازی اطلاعات
۱-۳-۱ بررسی سیستمهای موجود
۱-۳-۲ طراحی مدل موجودیت - ارتباط در نرم افزار (ER)
۱-۳-۳ اخذ خروجی از سیستمهای موجود و انتقال به ماژول یکپارچه ساز (در قالب های رایج از قبیل csv، excel و ...)
۲ مرحله دوّم؛ شناخت وضعیت موجود سازمان
۲-۱ شناخت مولفه های راهبردی سازمان
۲-۱-۱ شناسایی سلسله مراتب اهداف (Ends) و وسایل (Means)
۲-۱-۲ تدوین ماتریس ارتباطات اهداف - راهبرد
۲-۱-۳ تدوین ماتریس ارتباطات برنامه - خدمت
۲-۲ شناخت وضع موجود فرایند های سازمان در سال مالی
۲-۲-۱ شناسایی، تحلیل و مدلسازی فرایندها با استاندارد BPMN
۲-۲-۲ شناسایی ساختار سازمانی و جداول سازمانی (واحد سازمانی- پست سازمانی- فرد)
۲-۲-۳ تعیین تواتر، مخزن و وزن زمانی فعالیت های انجام شده توسط هر فرد
۲-۲-۴ دسته بندی خروجی ها و تواتر خروجی
۲-۲-۵ تعیین ضریب مصرف فعالیت در هر دسته خروجی (محرک فعالیت)
۲-۲-۶ تعیین ضریب مصرف دسته خروجی در هر خدمت (محرک فعالیت)
۲-۲-۷ تعیین انجام دهنده و درصد مشارکت انجام دهنده در هر فعالیت از هر دسته خروجی
۲-۲-۸ ورود اطلاعات به نرم افزار
۲-۳ شناخت وضع موجود سیستمهای موجود
۲-۳-۱ شناسایی اقلام اطلاعاتی ورودی و خروجی سیستمهای موجود (منابع انسانی، انبار، اموال، مالی و ....)
۲-۳-۲ طراحی ساختار اطلاعاتی مورد نیاز در نرم افزار در قالب مدل موجودیت - ارتباط (ER)
۲-۳-۳ اخذ خروجی از سیستمهای موجود و انتقال به نرم افزار(در قالب های رایج از قبیل csv، excel و ...)
۲-۴ شناخت خدمات (خروجی) سازمان
۲-۴-۱ شناسایی خروجی های فرایندی و پروژه ای
۲-۴-۲ دسته بندی خروجی ها ، تهیه درخت خروجی و تعیین واحد اندازه گیری خروجی
۲-۴-۳ ورود اطلاعات به نرم افزار

۳ مرحله سوم؛ شناسایی و تحلیل منابع هزینه
۳-۱ طراحی مدل هزینه سازمان (Enterprise Cost Model)
۳-۱-۱ شناسایی انواع موجودیت هزینه (Cost Entity Class)
۳-۱-۲ شناسایی انواع هزینه (Cost Type) در هر کلاس موجودیت هزینه
۳-۱-۳ تهیه مدل هزینه (Cost Model)
۳-۱-۴ طراحی درخت تخصیص هزینه
۳-۲ تحلیل منابع هزینه (اسناد حسابداری)
۳-۲-۱ شناسایی اقلام هزینه (Cost Item) در هر سند حسابداری
۳-۲-۲ مرتبط نمودن قلم هزینه با نوع موجودیت مربوطه در مدل هزینه
۳-۲-۳ تخصیص مرحله اول هر قلم هزینه (تعیین نمونه موجودیت هزینه (Cost Entity Instance) ) (انتساب هزینه به مصرف کننده هزینه بر مبنای محرک هزینه)
۳-۲-۴ تخصیص مرجله دوم هزینه مطابق درخت تخصیص (انتساب هزینه به مصرف کننده هزینه بر مبنای محرک هزینه)
۳-۳ تحلیل هزینه فرایندهای پشتیبانی به سایر موجودیت های هزینه
۳-۳-۱ شناسایی تواتر دسته های خروجی فرایندهای پشتیبانی
۳-۳-۲ مرتبط نمودن قلم هزینه فرایند پشتیبانی با نوع موجودیت مربوطه در مدل هزینه
۳-۳-۳ تخصیص مرحله اول هزینه فرایندهای پشتیبانی
۳-۳-۴ تخصیص مرحله دوم هزینه مطابق درخت تخصیص

۴ مرحله چهارم؛ تولید گزارشات تحلیلی
۴-۱ تهیه گزارشات بهای تمام شده انواع موضوعات هزینه
۴-۲ تهیه گزارشات زمانی
۴-۳ تهیه گزارشات ردیابی هزینه ها
۴-۴ تهیه گزارش بودجه ریزی
۴-۵ تهیه گزارش تحلیل نتایج
۵ مرحله پنجم؛ استقرار نظام بهای تمام شده در سازمان
۵-۱ طراحی فرایندهای محاسبه بهای تمام شده و بودجه ریزی در سازمان
۵-۲ تهیه ساختار سازمانی پیشنهادی
۵-۳ تعیین کاربران و نقش ها در نرم افزار
۵-۴ برگزاری کارگاه آموزشی بهای تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی
۵-۵ آموزش کاربری و راهبری نرم افزار
۵-۶ اجرای آزمایشی و رفع باگ نرم افزار
۶ مرحله ششم؛ پیکربندی و تحویل نهایی نرم افزار
۶-۱ برقراری ارتباط میان سیستمهای موجود و نرم افزار بهای تمام شده(تولید web service و. ...)
۶-۲ تحویل مستندات کاربری و راهبری نرم افزار

نرم افزار یکپارچه سازی اطلاعات سازمان - ماژول ادمین
نرم افزار یکپارچه سازی اطلاعات سازمان - ماژول ادمین

نرم افزار یکپارچه سازی اطلاعات سازمان - ماژول کاربر
نرم افزار یکپارچه سازی اطلاعات سازمان - ماژول کاربر

نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان
نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان

نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان
نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان

نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان
نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان

نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان
نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان